Nghị định số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2016/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỏ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Nội dung Nghị định trong tệp kèm theo dưới đây: /files/doc/ND so 123.pdf

Trả lời