Nghị định số 138/2016/NĐ-CP Ban hành Quy chế làm việc của Chính Phủ

Ngày 01 tháng 10 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2016/NĐ-CP Ban hành Quy chế làm việc của Chính Phủ.

Nội dung Nghị định trong tệp kèm theo dưới đây: /files/doc/2016/Thang 10/nd 138 BH quy che lam v iec.PDF

Trả lời