PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia chương trình Thủy văn quốc tế của Việt Nam

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam mới đây đã ban hành công văn số 44/UBQG/2024 ngày 28 tháng 3 năm 2024 về việc kiện toàn nhân sự Chủ tịch Ủy ban Quốc gia chương trình Thủy văn quốc tế của Việt Nam (IHP).

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia chương trình Thủy văn quốc tế (IHP) của Việt Nam thay cho GS.TS. Trần Thục.