Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

Cơ cấu tổ chức Phòng Kế hoạch – Tài chính 

        Cơ cấu tổ chức Phòng Kế hoạch – Tài chính được quy định tại điều 3, Quyết định số 173/QĐ-VKTTVBĐKH, cụ thể như sau:
 
      1. Lãnh đạo Phòng Kế hoạch – Tài chính có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng, viên chức và người lao động.
 
      2. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Phòng; xây dựng quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Phòng; thừa lệnh Viện trưởng ký các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kế hoạch – tài chính cho các đơn vị trực thuộc Viện.
 
      3. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.
 
      4. Viên chức, người lao động trong Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

              

 
Trưởng phòng: Trần Trung Thành
Điện thoại cơ quan: (84-24) 38343590
Email: thanhfat261076@gmail.com; trungthanh@imh.ac.vn
 
 
 
Phó Trưởng phòng: Đặng Diệu Thúy
Điện thoại cơ quan: (84-24) 38357234
Email: thuyimhen@gmail.com

 

 
 
 

Trả lời