Qui định chi tiết đào tạo trình độ tiến sĩ (áp dụng đối với các NCS trúng tuyển từ 2016 trở về trước)

Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (sau đây gọi tắt là Viện KTTVBĐKH) được thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 “Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ”; Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 “Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ” và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 “Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quy định này áp dụng cho Cơ sở đào tạo và các Đơn vị chuyên môn của Viện KTTVBĐKH, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy định ĐTTĐTS

Trả lời