Quy trình cung cấp dịch vụ đào tạo

I/ Thông tin chung:
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Viện KTTVBĐKH) đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các hoạt động của Viện KTTVBĐKH từ ngày 25 tháng 11 năm 2013.
Ngày 26 tháng 11 năm 2014 Viện KTTVBĐKH đã công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Viện KTTVBĐKH phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2004/QĐ-TTG ngày 5 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Quyết định số 367/QĐ-BTNMT ngày 17/3/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bộ
Các lĩnh vực hoạt động của Viện KTTVBĐKH được công bố phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 gồm:
 1. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu;
 2. Nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển công nghệ phục vụ quy hoạch phát triển, tự động hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu;
 3. Nghiên cứu khoa học về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu;
 4. Nghiên cứu phát triển,ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu;
 5. Đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Khí tượng và khí hậu học, Thủy văn học, Hải dương học, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững;
 6. Cung cấp dịch vụ đào tạo ngắn hạn chuyên ngành khí tượng, thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu;
 7. Cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.
Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Viện bao gồm Mục tiêu chất lượng, Sổ tay chất lượng và 15 Quy trình cụ thể như sau:
 1. Mục tiêu chất lượng
 2. Sổ tay chất lượng
 3. Quy trình kiểm soát tài liệu
 4. Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục phòng ngừa
 5. Quy trình đánh giá nội bộ
 6. Quy trình kiểm soát hồ sơ
 7. Quy trình nghiên cứu khoa học
 8. Quy trình họp xem xét của lãnh đạo
 9. Quy trình ra thông báo và dự báo khí hậu
 10. Quy trình dự báo thời tiết bằng mô hình MM5
 11. Qui trình giám sát lắng đọng axit cho các trạm thuộc mạng lưới EANET
 12. Quy trình cung cấp dịch vụ đào tạo
 13. Quy trình ra thông báo Khí tượng nông nghiệp
 14. Qui trình ra bản tin dự báo khí tượng nông nghiệp
 15. Quy trình ra bản tin tổng kết vụ
 16. Quy trình ra bản tin dự báo lũ lưu vực Sông Hồng – Thái Bình
 17. Quy trình đào tạo tiến sĩ
II/ Quy trình cung cấp dịch vụ đào tạo:
Quy trình cung cấp dịch vụ đào tạo của Viện đã được cập nhật lần thứ 02 vào ngày 10 tháng 11 năm 2014 bao gồm 05 trang
Các thông tin về Quy trình cung cấp dịch vụ đào tạo của Viện có thể tải theo đường link:

Trả lời