Quyết định số 2495/QĐ-BTNMT ngày 28/10/2016 của Bộ TNMT về việc công bố Danh mục các điểm cơ giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xác dịddwuowngf mực nước triều cao trung bình nhiều năm…

Ngày 28 tháng 10 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2495/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục các điểm cơ giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xác dịddwuowngf mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm vùng ven biển Việt Nam.
 
Nội dung Quyết định trong tệp kèm theo dưới đây: /files/doc/tt 2495 cong bo DM cac diem.PDF

Trả lời