Tài liệu hướng dẫn Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng, 2012

 
 
Nhóm cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu:
   PGS. TS. Trần Thục.
   PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng
   TS. Nguyễn Thị Hiền Thuận.
   ThS. Trần Thanh Thủy
   ThS. Nguyễn Lê Giang 

Trả lời