Tài nguyên nước Việt Nam và quản lý, 2012

LỜI NÓI ĐẦU

Nước là nguồn của mọi sự sống trên Trái Đất, là tài nguyên thiết yếu để con người tồn tại và phát triển, là nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội.

Ngày nay, cùng với sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu nước tăng lên mạnh mẽ và nhiều khu vực trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng đã và đang xuất hiện khan hiếm nguồn nước dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp giữa các ngành dùng nước, giữa các địa phương, giữa các quốc gia có chung nguồn nước sông quốc tế, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Khủng hoảng về nước không chỉ do khan hiếm nguồn nước mà chủ yếu do quản lý tài nguyên nước yếu kém, không theo nguyên tắc quản lý tổng hợp theo lưu vực sông.

Cuốn sách này giới thiệu một số vấn đề về quản lý tài nguyên nước nói chung và ở nước ta nói riêng nhằm cung cấp một số thông tin và kiến thức về quản lý tài nguyên nước cho các Nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cuốn sách này cũng có thể là tài liệu tham tham khảo cho sinh viên, các cán bộ về ngành Thủy văn, Tài nguyên nước và các ngành khác có liên quan.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đồng nghiệp đã giúp đỡ trong quá trình biên soạn và xuất bản sách này. Chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó.

CÁC TÁC GIẢ

PGS. TS. Trần Thanh Xuân

PGS. TS. Hoàng Minh Tuyển

CẤU TRÚC SÁCH: gồm 5 chương

Chương 1. Khái quát tài nguyên nước Việt Nam

Chương 2. Hiện trạng khai thác, sử dụng và cân bằng nước trong các hệ thống sông chính

Chương 3. Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

Chương 4. Một số vấn đề về sông liên quốc gia

Chương 5. Quản lý tài nguyên nước ở nước ta

Trả lời