Tầm nhìn về Hệ thống quan sát toàn cầu tích hợp của WMO vào năm 2040

Tài liệu này cung cấp các mục tiêu cấp cao để hướng dẫn sự phát triển của Hệ thống Quan sát Toàn cầu Tích hợp (WIGOS) của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) trong những thập kỷ tới. Tầm nhìn này (từ đây được gọi là “Tầm nhìn cho WIGOS năm 2040” hoặc đơn giản là “Tầm nhìn”) thay thế “Tầm nhìn cho Hệ thống quan sát toàn cầu năm 2025”, đã được Hội đồng điều hành thông qua tại phiên họp lần thứ 61 vào tháng 6/2009.

Theo nhiều cách, Tầm nhìn 2025 đã báo trước sự phát triển của WIGOS, trong khi tài liệu hiện tại dự đoán một khuôn khổ WIGOS được phát triển và triển khai đầy đủ để hỗ trợ tất cả các hoạt động của WMO và các Thành viên trong các lĩnh vực chung về thời tiết, khí hậu và nước.

Link tham khảo tài liệu