Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cần tuyển viên chức vào làm việc tại một số đơn vị trực thuộc Viện.
I. Điều kiện và tiêu chuẩn chung:
Người dự tuyển phải đáp ứng được tiêu chuẩn, quy định tại điều 22 Luật Viên chức. Ngoài ra, người dự tuyển phải đáp ứng một số yêu cầu khác trong quy định về tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu bằng hình thức xét tuyển.

Trả lời