Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Đặng Quốc Khánh

 1. Tên luận án: Nghiên cứu hành vi thích ứng với hạn hán nhằm đề xuất mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở tỉnh Ninh Thuận
 •         Mã số: 9440221
 •         Ngành: Biến đổi khí hậu
 1. Nghiên cứu sinh: Đặng Quốc Khánh

      Người hướng dẫn: PGS.TS. Dương Văn Khảm, TS. Ngô Tiền Giang

      Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

 1. Giới thiệu về luận án: Nghiên cứu hành vi thích ứng với hạn hán nhằm đề xuất mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở tỉnh Ninh Thuận
 2. Liệt kê những đóng góp mới của luận án (lượng hóa thật cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn, gạch đầu dòng cho từng đóng góp mới)
  • Luận án đã xác định được tần suất, phân bố mức độ khắc nghiệt hạn hán đến cấp xã, xây dựng được kịch bản hạn hán giai đoạn đến năm 2050 tỉnh Ninh Thuận.
  • Luận án đã phân tích, đánh giá được các nhân tố tác động tới lựa chọn hành vi thích ứng với hạn hán của hộ nông dân tại tỉnh Ninh Thuận.
  • Luận án đã xác định được một số mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình trong sản xuất nông nghiệp và đề xuất các biện pháp thích ứng với hạn hán tại tỉnh Ninh Thuận theo hai hướng: phân bố dân cư và đến từng cụm xã, xã.

Các thông tin của luận án có thể tải theo đường link dưới đây:

1. Luận án

2. Tom tat luan an TV

3. Tom tat luan an TA

4. Trang thong tin diem moi TV+TA