Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thanh Bằng

  1. Tên luận án: Nghiên cứu đánh giá tác động của thay đổi thảm phủ và biến đổi khí hậu đến dòng chảy trên lưu vực sông Cả

-Mã số: 9440221

-Ngành: Biến đổi khí hậu

  1. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Bằng

Người hướng dẫn: PGS.TS. Doãn Hà Phong, PGS.TS. Bùi Tiến Diệu

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

  1. Giới thiệu về luận án:

Luận án có mục tiêu như sau

Mô phỏng sự thay đổi thảm phủ và dự tính được kịch bản thảm phủ lưu vực sông Cả trong tương lai bằng phương pháp phân tích chuỗi Markov và Cellular Automata;

Đánh giá định lượng được tác động đồng thời của sự thay đổi thảm phủ và biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Cả trong tương lai.

  1. Liệt kê những đóng góp mới của luận án (lượng hóa thật cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn, gạch đầu dòng cho từng đóng góp mới)

– Luận án đã xác định được các tác nhân, ràng buộc và xây dựng thành công quy tắc chuyển đổi phù hợp với điều kiện của lưu vực sông Cả để mô phỏng sự thay đổi thảm phủ và dự tính thảm phủ tương lai theo 05 lớp phủ chính là Rừng, Nông nghiệp, Xây dựng, Vùng nước, Đất trống của lưu vực sông Cả.

– Luận án đã đánh giá được thay đổi dòng chảy lưu vực sông Cả trong điều kiện biến đổi khí hậu và dưới tác động đồng thời của có hoặc không có sự thay đổi thảm phủ tương lai.

Các thông tin của luận án có thể tải theo đường link dưới đây:

1. Luận án

2. Tóm tắt luận án_ tiếng Việt

3. Tóm tắt luận án_tiếng Anh

4. Trang thông tin điểm mới_tiếng Việt

5. Trang thông tin điểm mới_tiếng Anh

Trả lời