TNMT.02.37

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất điều chỉnh cơ cấu sử dụng nước theo quan điểm nước ảo đối với một số sản phẩm nông nghiệp chủ yếu.

TNMT.02.37

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lương Hữu Dũng.

2. Thời gian thực hiện: 01/01/2013 – 31/12/2014, gia hạn đến 30/6/2015

3. Mục tiêu:

+ Xác định được cơ sở khoa học điều chỉnh cơ cấu sử dụng nước theo quan điểm nước ảo đối với một số sản phẩm nông nghiệp chủ yếu;

+ Bước đầu đề xuất điều chỉnh cơ cấu sử dụng nước của một số vùng nghiên cứu theo quan điểm nước ảo hướng tới sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.

4. Các sản phẩm chính:

– Bộ số liệu, tài liệu thu thập, điều tra phục vụ nghiên cứu đề tài;

– Tổng quan các nghiên cứu về nước ảo và chuyển đổi cơ cấu sử dụng nước;

– Lượng nước ảo trong sản xuất nông nghiệp của 7 vùng kinh tế;

– Cơ sở khoa học điều chỉnh cơ cấu sử dụng nước của các vùng theo quan điểm nước ảo;

– Kiến nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng nước tại các vùng theo quan điểm nước ảo;

– 02 bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

Trả lời