TNMT.02.38

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng bộ chỉ số xác định mức độ căng thẳng tài nguyên nước ở Việt Nam và vận dụng trong điều kiện cụ thể của vùng Nam Trung Bộ.

Mã số: TNMT.02.38

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Phùng Thị Thu Trang.

2. Thời gian thực hiện: 01/01/2013 – 31/12/2014, gia hạn đến 30/6/2015

3. Mục tiêu:

      + Nghiên cứu ứng dụng bộ chỉ số nhằm xác định mức độ căng thẳng tài nguyên nước phù hợp với điều kiện của Việt Nam phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước.

      + Áp dụng bộ chỉ số để đánh giá tình hình căng thẳng tài nguyên nước cho khu vực Nam Trung Bộ.

4. Các sản phẩm chính:

– Kết quả tính toán và đánh giá mức độ căng thẳng TNN khu vực Nam Trung Bộ;

– Bộ chỉ số căng thẳng TNN cho Việt Nam phục vụ công tác quản lý tổng hợp TNN;

– Bản đồ phân vùng căng thẳng TNN khu vực Nam Trung Bộ;

– Báo cáo tổng kết đề tài;

– Tài liệu Hướng dẫn phương pháp xác định bộ chỉ số căng thẳng tài nguyên nước của Việt Nam;

– 2 bài báo;

– Đào tạo 01 Thạc sĩ.

Trả lời