TNMT.02.59

Đề tài: Nghiên cứu lựa chọn bộ chỉ số bền vững của lưu vực sông trong điều kiện của Việt Nam.

Mã số: TNMT.02.59

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Mai Vân.

2. Thời gian thực hiện: 01/01/2014 – 31/8/2015, được kéo dài thời gian thực hiến đến tháng 11/2016 (Theo QĐ 1343/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 6 năm 2015 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ đang thực hiện năm 2015).

3. Mục tiêu:

   – Xác định cơ sở khoa học để lựa chọn bộ chỉ số bền vững lưu vực sông trong điều kiện của Việt Nam phục vụ cho quản lý tài nguyên nước và môi trường lưu vực sông;

   – Đưa ra được phương pháp và quy trình tính toán chỉ số bền vững lưu vực sông;

   – Áp dụng thí điểm tính toán chỉ số bền vững lưu vực sông cho lưu vực sông Cầu.

4. Các sản phẩm chính:

   – Bộ số liệu, tài liệu về Thủy văn, Môi trường, Đời sống, Chính sách lưu vực sông Cầu (chi tiết theo nội dung 8,9,10);
 
   – Phương pháp tính toán chỉ số bền vững lưu vực sông cho VN;
 
   – Bộ chỉ số bền vững lưu vực sông cho VN;
 
   – Quy trình tính Bộ chỉ số bền vững LVS, chương trình tính toán chỉ số bền vững LVS và hướng dẫn sử dụng;
 
   – Chỉ số bền vững lưu vực sông Cầu và kết quả tính toán;
 
   – Báo cáo tổng kết;
 
   – 1-2 bài báo khoa học;
 
   – Tham gia đào tạo 1 nghiên cứu sinh.

Trả lời