TNMT.2016.05.05

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và lập bản đồ phân bố lắng đọng axít ở Việt Nam.

Mã số: TNMT.2016.05.05.

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Ngô Thị Vân Anh

2. Thời gian thực hiện: 2016-2018

3. Mục tiêu:

1. Đánh giá được hiện trạng lắng đọng axít và đề xuất hoàn thiện mạng lưới giám sát lắng đọng axít của Việt Nam. – Xây dựng bộ công cụ phù hợp để đánh giá lắng đọng axít cho Việt Nam;

2. Áp dụng bộ công cụ để xây dựng phân bố không gian của lắng đọng axít cho Việt Nam

4. Các sản phẩm chính:

1. Bộ công cụ đánh giá lắng đọng axít cho Việt Nam.

2. Bản đồ dạng số phân bố không gian của lắng đọng axít khô và ướt cho toàn lãnh thổ Việt Nam;

3. Báo cáo đánh giá hiện trạng lắng đọng axít và đề xuất nhằm hoàn thiện mạng lưới giám sát ở Việt Nam;

4. 02 Bài báo khoa học;

        5. Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ.

Trả lời