TNMT. 2017.05.22

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế cấp huyện thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long, thí điểm tại một huyện điển hình.

Mã số: TNMT.2017.05.22

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Ngọc Cầu và ThS. Đặng Ngọc Diệp

2. Thời gian thực hiện: 2017-2019

3. Mục tiêu:

1. Xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế cấp huyện thích ứng với biến đổi khí hậu cho ùng đồng bằng sông Cửu Long.

2. Áp dụng thử nghiệm bộ tiêu chí đánh giá mô hình kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu cho huyện điển hình ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

4. Các sản phẩm chính:

1. Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế cấp huyện thích ứng với biến đổi khí hậu cho từng tiểu vùngđồng bằng sông Cửu Long;

2. Báo cáo kết quả thử nghiệm đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế cấp huyện thích ứng với biến đổi khí hậu cho từng tiểu vùngđồng bằng sông Cửu Long;

3. Báo cáo hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí;

4. Báo cáo đề xuất mô hình kinh tế thích ứng vớ BĐKH cho từng tiểu vùng ĐBSCL;

5. 02 bài báo;

        6. Hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ.

Trả lời