TNMT.2018.05.02

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Mã số: TNMT.2018.05.02

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phạm Thanh Long.

2. Thời gian thực hiện: : từ năm 2018 đến 2020.

3. Mục tiêu:

1. Xây dựng được bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ứng dụng phục vụ các ngành/lĩnh vực trọng điểm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long như; Quản lý tài nguyên nước, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, y tế, thể thao, du lịch;

2. Xây dựng được hệ thống cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ứng dụng bằng công nghệ WebGIS cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

4. Các sản phẩm chính:

1. Báo cáo đánh giá thực trạng nhu cầu, định dạng thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn các ngành/lĩnh vực trọng điểm ở vùng ĐBSCL;

2. Các bản tin mẫu dự báo, cảnh báo thời tiết ứng dụng với hạn dự báo 1 đến 15 ngày cho từng ngành/lĩnh vực;

3. Hệ thống cung cấp thông tin giám sát, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ứng dụng cho các ngành/lĩnh vực trọng điểm ở vùng ĐBSCL trên nền tảng WebGIS;

4. Kết quả thử nghiệm và đánh giá;

5. Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo chuyên đề;

6. 02 bài báo đăng trên Tạp chí Khí tượng thủy văn hoặc tạp chí chuyên ngành có uy tín.

Trả lời