TNMT.2018.05.25

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch, phân loại hạng trạm và lồng ghép mạng lưới quan trắc khí tượng nông nghiệp trong tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường

Mã số: TNMT.2018.05.25

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Dương Văn Khảm

2. Thời gian thực hiện: 2018 – 2020

3. Mục tiêu:

Đánh giá được hiện trạng các trạm quan trắc KTNN và công tác quan trắc KTNN;

Xác định cơ sở khoa học quy hoạch phân loại hạng trạm và lồng ghép mạng lưới quan trắc khí tượng nông nghiệp trong tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường;

Đề xuất đổi mới nội dung quan trắc KTNN phù hợp với từng vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm.

4. Các sản phẩm chính:

Cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn, khí tượng nông nghiệp, ảnh MODIS;

Báo cáo về cơ sở khoa học phân loại và thiết kế hạng trạm KTNN;

Bộ tiêu chí lồng ghép trạm KTNN trong tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường;

Tập Bản đồ phân vùng KTNN; bản đồ quy hoạch phân loại hạng trạm KTNN tỷ lệ 1/250.000;

Báo cáo quy hoạch phân loại hạng trạm và lồng ghép mạng lưới quan trắc KTNN trong tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường;

Báo cáo đề xuất nội dung đổi mới, phát triển, hiện đại hoá quan trắc, thực nghiệm và phục vụ KTNN;

Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo thành phần;

02 bài báo khoa học.

Trả lời