TNMT.2018.05.36

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để cảnh báo và đề xuất giải pháp kiểm soát ngập lụt ở lưu vực sông Bàn Thạch.

Mã số: TNMT.2018.05.36

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phùng Đức Chính.

2. Thời gian thực hiện: tháng 7/2018 đến tháng 12/2020.

3. Mục tiêu:

1. Xây dựng được cơ sở khoa học và thực tiễn để cảnh báo ngập lụt ở lưu vực sông Bàn Thạch;

2. Xây dựng được bộ công cụ cảnh báo ngập lụt lưu vực sông Bàn Thạch;

3. Đề xuất được giải pháp kiểm soát ngập lụt ở lưu vực sông Bàn Thạch.

4. Các sản phẩm chính:

1. Bộ tài liệu, số liệu, tài liệu khí tượng thủy văn, tài liệu địa hình, tình hình ngập lụt và mức độ thiệt hại do lũ lụt ở lưu vực Bàn Thạch; Số liệu mặt cắt, số liệu mực nước, lưu lượng tại các điểm khảo sát;

2. Báo cáo tổng quan;

3. Báo cáo cơ sở khoa học và thực tiễn để cảnh báo ngập lụt;

4. Bộ công cụ tính toán, mô phỏng ngập lụt; các bản đồ ngập lụt lưu vực sông Bàn Thạch; Kết quả tính toán, mô phỏng 3D cho ngập lụt lưu vực sông Bàn Thạch cho kịch bản hiện trạng;

5. Báo cáo nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ và thời gian ngập lụt lưu vực sông Bàn Thạch, đề xuất các giải pháp công trình kiểm soát ngập lụt sông Bàn Thạch;

6. Bộ công cụ tính toán, mô phỏng ngập lụt; các bản đồ ngập lụt lưu vực sông Bàn Thạch; Kết quả tính toán, mô phỏng 3D cho ngập lụt lưu vực sông Bàn Thạch trong trường hợp có các công trình kiểm soát ngập lụt;

7. Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ cảnh báo ngập lụt cho lưu vực sông Bàn Thạch;

8. Báo cáo tổng kết đề tài và báo cáo tóm tắt.

9. Xuất bảo 02 bài báo khoa học;

10. Hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sỹ và 01 Thạc sỹ.

Trả lời