TNMT.2018.05.39

Đề tài: Nghiên cứu phương pháp kỹ thuật xác định vị trí, thời gian, nguồn gốc dầu tràn phục vụ hỗ trợ xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu

Mã số: TNMT.2018.05.39

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Doãn Hà Phong

2. Thời gian thực hiện: 2018 – 2020

3. Mục tiêu:

Xây dựng được Quy trình công nghệ xác định vị trí, thời gian, nguồn gốc dầu tràn bằng việc tích hợp công nghệ viễn thám và công nghệ mô phỏng ngược thời gian phục vụ hỗ trợ xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu;

Xây dựng được Bộ công cụ WEBGIS phục vụ xác định vị trí, thời gian, nguồn gốc dầu tràn đối với trường hợp sự cố tràn dầu chưa rõ nguồn gốc, xuất hiện trên diện rộng tại nhiều tỉnh; trường hợp sự cố tràn dầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng để hỗ trợ ra quyết định, chỉ đạo điều tra xác định nguyên nhân;

Xây dựng được Bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết phương pháp kỹ thuật xác định vị trí, thời gian, nguồn gốc dầu tràn hỗ trợ xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu phục vụ tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn chuyên ngành cấp khu vực và quốc gia.

4. Các sản phẩm chính:

Bộ số liệu, tài liệu thu thập, tạo ra từ đề tài;

Quy trình công nghệ xác định vị trí, thời gian, nguồn gốc dầu tràn bằng việc tích hợp công nghệ viễn thám và công nghệ mô phỏng ngược thời gian phục vụ hỗ trợ xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu;

Bộ công cụ WEBGIS phục vụ xác định vị trí, thời gian, nguồn gốc dầu tràn đối với trường hợp sự cố tràn dầu chưa rõ nguồn gốc, xuất hiện trên diện rộng tại nhiều tỉnh; trường hợp sự cố tràn dầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng để hỗ trợ ra quyết định, chỉ đạo việc điều tra, xác định nguyên nhân;

Bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết về phương pháp kỹ thuật xác định vị trí, thời gian, nguồn gốc dầu tràn hỗ trợ xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu phục vụ tổ chức khóa đào tạo, tập huấn chuyên ngành cấp khu vực và quốc gia có khả năng chuyển giao ngay khi đề tài kết thúc;

Kế hoạch ứng phó hỗ trợ ra quyết định, chỉ đạo điều tra xác định nguyên nhân;

01 sách chuyên khảo

2 bài báo khoa học.

Trả lời