TNMT.2022.02.15

Tên đề tài: Nghiên cứu đổi mới công nghệ dự báo khí hậu nông nghiệp. Áp dụng cho dự báo điều kiện khí hậu nông nghiệp và tác động đến sản xuất lúa ở khu vực đồng bằng sông Hồng

Mã sốTNMT.2022.02.15

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Thị Tâm
2. Thời gian thực hiện: 24 tháng (Từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2023)
3. Mục tiêu của đề tài :

– Thiết lập được hệ thống mô hình động lực liên hoàn khí hậu – bề mặt – mùa vụ (Noah-MP LSM-WRF-Crop) với các tham số phù hợp điều kiện Việt Nam;

– Dự báo được điều kiện khí hậu nông nghiệp và tác động đến sản xuất lúa thời hạn 1-3 tháng cho khu vực đồng bằng sông Hồng bằng hệ thống mô hình được thiết lập.

4. Các sản phẩm chính:

– Bộ tham số đầu vào của hệ thống mô hình liên hoàn khí hậu – bề mặt – mùa vụ (Noal-MP LSM/WRF-Crop) phù hợp với điều kiện Việt Nam;

– Công nghệ mới về dự báo khí hậu nông nghiệp;

– Báo cáo đánh giá kỹ năng mô phỏng và dự báo điều kiện khí hậu nông nghiệp và tác động đến mùa vụ ở đồng bằng sông Hồng cho thời hạn dự báo 1- 3 tháng bằng hệ thống mô hình được thiết lập;

– Báo cáo kết quả thử nghiệm dự báo khí hậu nông nghiệp cho sản xuất lúa ở khu vực đồng bằng sông Hồng thời hạn 1 đến 3 tháng;

– Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài;

– 02 bài báo quốc tế, 02 bài báo trong nước

Trả lời