TNMT.2023.06.08

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống mô hình tích hợp khí tượng – thủy văn WRF-Hydro cảnh báo sớm lũ. Áp dụng thí điểm cho các lưu vực sông Vệ, Trà Khúc
Mã số: TNMT. 2023.06.08
1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Thanh
2. Thời gian thực hiện: 2023-2024
3. Mục tiêu:
– Ứng dụng được hệ thống mô hình tích hợp khí tượng – thuỷ văn WRF-Hydro để cảnh báo sớm lũ;
– Áp dụng thử nghiệm thành công vào cảnh báo sớm lũ cho các lưu vực sông Vệ, Trà Khúc.
4. Các sản phẩm chính:
– Báo cáo kỹ thuật mô tả cấu trúc, các bước cài đặt, yêu cầu số liệu đầu vào và vận hành hệ thống mô hình tích hợp khí tượng – thuỷ văn WRF-Hydro cho mục đích ứng dụng vào dự báo lũ
– Hệ thống mô hình tích hợp khí tượng thuỷ văn WRF-Hydro đã được kết nối song song (coupling) phục vụ cảnh báo sớm lũ
– Báo cáo kết quả thử nghiệm cảnh báo sớm lũ sau hiệu chỉnh cho các lưu vực sông Vệ, Trà Khúc trong mùa lũ năm 2024 theo chế độ nghiệp vụ
– Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống và quy trình cảnh báo sớm lũ bằng mô hình tích hợp khí tượng – thuỷ văn WRF – Hydro
– Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt và các báo cáo công việc
– 01 bài báo ISI/Scopus và 02 bài đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước
– Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ

Trả lời