TNMT.2024.01.05

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất xây dựng hướng dẫn phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính ở Việt Nam. Áp dụng thí điểm cho lĩnh vực quản lý chất thải

 

Mã số: TNMT.2024.01.05

  1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đào Minh Trang
  2. Thời gian thực hiện: 18 tháng (01/2024 – 6/2025)
  3. Mục tiêu:

– Cung cấp cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế về phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính

– Xây dựng hướng dẫn phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính phục vụ cho hệ thống trao đổi hạn ngạch và tín chỉ các-bon (ETS)

  1. Các sản phẩm chính:

– Báo cáo tổng quan cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế về phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính;

– Dự thảo Tài liệu hướng dẫn phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện Việt Nam;

– Báo cáo kết quả thử nghiệm phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính đối với lĩnh vực quản lý chất thải

– Báo cáo tổng kết đề tài

– 2 bài báo trên tạp chí chuyên ngành