Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu

Cơ cấu tổ chức Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu

      Lãnh đạo tạp chí:

 

2. Các đơn vị trực thuộc tạp chí:

a) .

 
 
 
Tổng biên tập: PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng

Điện thoại:

Email: nvthang@imh.ac.vn

nvthang.62@gmail.com

 
 

 

 
 
 

Trả lời