Danh sách đề cử các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu năm 2024

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nam/
Nữ

Học hàm, học vị

Ngành/Chuyên ngành

Thuộc biên chế cơ hữu của csgdđh/
Được mời tham gia

1

Trần Thục

30/05/1954

Nam

GS, TS

Thủy lợi

Thuộc biên

chế cơ hữu

2

Huỳnh Thị Lan Hương

10/3/1971

Nữ

GS, TS

Thủy lợi

Được mời

tham gia

3

Nguyễn Thế Chinh

13/8/1960

Nam

PGS, TS

Địa lý kinh tế

Thuộc biên

chế cơ hữu

4

Dương Văn Khảm

15/05/1960

Nam

PGS, TS

Khoa học trái đất

Thuộc biên

chế cơ hữu

5

Phạm Thị Thanh Ngà

11/02/1972

Nữ

PGS, TS

Khoa học trái đất

Thuộc biên

chế cơ hữu

6

Doãn Hà Phong

11/01/1969

Nam

PGS, TS

Khoa học trái đất

Thuộc biên

chế cơ hữu

7

Dương Hồng Sơn

13/03/1966

Nam

PGS, TS

Khoa học trái đất

Được mời

tham gia

8

Nguyễn Văn Thắng

01/9/1962

Nam

PGS, TS

Khoa học trái đất

Thuộc biên

chế cơ hữu

9

Hoàng Minh Tuyển

01/9/1960

Nam

PGS, TS

Thủy văn và Tài nguyên nước

Thuộc biên

chế cơ hữu