Đề tài cấp cơ sở năm 2017

Đề tài: Nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình Hec-Ras mô phỏng ngập lụt trên cơ sở kết nối thủy động lực 1-2 chiều. Thí điểm cho lưu vực sông La tỉnh Hà Tĩnh

  1. Chủ nhiệm nhiệmvụ:ThS. Nguyễn Anh Ngọc
  2. Thời gian thực hiện:2017 – 2018
  3. Mục tiêu:

– Đánh giá được khả năng ứng dụng mô hình Hec-Ras mô phỏng ngập lụt trên cơ sở kết nối thủy động lực 1-2 chiều;

– Áp dụng mô hình Hec-Ras mô phỏng ngập lụt thí điểm cho lưu vực sông La tỉnh Hà Tĩnh.

  1. Các sản phẩm chính:

– Bộ dữ liệu, tài liệu, số liệu, bản đồ phục vụ mô phỏng ngập lụt cho lưu vực sông La;

– Báo cáo đánh giá khả năng ứng dụng mô hình Hec-Ras trong mô phỏng ngập lụt cho lưu vực sông La trên cơ sở kết nối 1-2 chiều;

– Báo cáo tổng kết đề tài;

– 01 Bài báo.

Trả lời