TNMT.05.35

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng và thực nghiệm giám sát từ xa một số trạm đo mực nước tự động theo các nguyên lý đo không tiếp xúc với nước trên lưu vực sông phục vụ cảnh báo lũ.

Mã số: TNMT.05.35

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Viết Hân

2. Thời gian thực hiện: 2014-2015

3. Mục tiêu:

1. Xây dựng, tích hợp và thử nghiệm thành công một số trạm đo mực nước tự động theo các nguyên lý đo không tiếp xúc với nước đạt được tiêu chuẩn ngành nhằm phục vụ phòng tránh thiên tai và phát triển kinh tế xã hội;

2. Thử nghiệm thành công quá trình giám sát từ xa các trạm đo mực nước, lượng mưa tại thiết bị điều khiển trung tâm nhằm kiểm soát, thu nhận, lưu trữ số liệu và có tính mở cho nhiều trạm đo;

3. Nâng cao năng lực tự động hóa của ngành khí tượng thủy văn, chủ động công nghệ, kế hoạch ứng dụng, duy trì thiết bị lâu dài với chi phí hợp lý.

4. Các sản phẩm chính:

1. Bộ thiết bị giám sát từ xa mực nước, lượng mưa, gồm có: 05 trạm đo, 01 thiết bị điều khiển trung tâm và một số vật tư dự phòng;

2. Các bộ phần mềm máy tính:

– Phần mềm cho máy tính tại trạm đo;

– Phần mềm máy tính tại thiết bị trung tâm điều khiển;

3. Bản vẽ thiết kế của thiết bị;

4. Báo cáo phân tích;

5. Bài báo: 02 bài báo khoa học và hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ;

6. Sản phẩm đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Trả lời