Điều tra, khảo sát xác định nguồn gốc và đặc tính ô nhiễm nitrate (NO3-) và phosphate (PO43-) phục vụ kiểm soát nguồn ô nhiễm nước mặt hạ lưu sông Cầu

I. Mục tiêu dự án:

1) Xác định đặc tính, nguồn gốc các chất ô nhiễm NO3 và PO43- trong nước mặt hạ lưu sông Cầu (đoạn sau đập Thác Huống) sử dụng kỹ thuật đồng vị.

2) Mô phỏng lan truyền và dự báo ô nhiễm NO3 và PO43- trong nước mặt hạ lưu sông Cầu theo không gian và thời gian.

3) Đề xuất giải pháp phù hợp kiểm soát nguồn ô nhiễm NO3 và PO43- trong nước mặt hạ lưu sông Cầu.

II. Nội dung chính dự án:

1) Điều tra, khảo sát, phân loại các nguồn xả thải ô nhiễm vào lưu vực sông Cầu

2) Phân tích đặc điểm thủy văn địa hóa lưu vực sông Cầu

3) Khảo sát, đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Cầu

4) Mô phỏng lan truyền và dự báo ô nhiễm theo không gian và thời gian

5) Xác định đặc tính đồng vị của các chất ô nhiễm (NO3 và PO43-), phân tích các mối tương quan giữa các thông số ô nhiễm và các đồng vị bền đặc trưng để xác định nguồn gốc của chất ô nhiễm trong nước mặt hạ lưu sông Cầu

6) Đánh giá nguy cơ và phân vùng nguy cơ ô nhiễm lưu vực sông Cầu

7) Đề xuất giải pháp kiểm soát nguồn ô nhiễm NO3 và PO43- hạ lưu sông Cầu

8) Hội thảo, báo cáo tổng kết dự án.

III. Sản phẩm chính dự án:

– Báo cáo hiện trạng chất lượng nước sông Cầu.

Bộ số liệu kết quả điều tra, phân loại nguồn thải ô nhiễm vào LVS Cầu.

– Báo cáo kết quả xác định đặc tính và nguồn gốc chất ô nhiễm (NO3, PO43) trên hạ lưu sông Cầu.

Bản đồ phân bố, lan truyền ô nhiễm (TSS, DO, BOD5, NH4+, NO3, PO43) trên hạ lưu sông Cầu theo không gian và thời gian.

Báo cáo đề xuất các giải pháp giảm thiểu các chất ô nhiễm (NO3, PO43) nhằm phòng chống nguy cơ ô nhiễm (phú dưỡng) lưu vực sông Cầu.

– Báo cáo tổng kết Dự án.

IV. Phạm vi thực hiện dự án

Phạm vi không gian: Hạ lưu sông Cầu (sau đập Thác Huống đến Phả Lại).

Phạm vi chuyên môn: Xác định đặc tính, nguồn gốc, cơ chế lan truyền các chất ô nhiễm NO3 và PO43- trong nước mặt hạ lưu sông Cầu (đoạn sau đập Thác Huống).

V. Quyết định phê duyệt dự án số 1323/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2017

VI. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 5.537.000.000 đồng (Năm tỷ năm trăm ba mươi bảy triệu đồng)

Trả lời