Dự án: “Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ, ngập lụt”

I. Mục tiêu dự án:

Xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai do
lũ, ngập lụt và phần mềm cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ và ngập lụt nhằm phục vụ công tác phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế – xã hội ở các lưu vực sông của Việt Nam.

II. Nội dung chính dự án:

–       1) Thu thập số liệu cơ bản về lũ, ngập lụt, số liệu địa hình và các yếu tố liên quan đến lũ và ngập lụt;

–       2) Phân tích, lựa chọn phương pháp tính toán rủi ro do lũ, ngập lụt tại các địa phương và lưu vực sông;

–       3) Xác định nguyên nhân hình thành, diễn biến lũ, ngập lụt tại các lưu vực sông;

–      4) Điều tra, đánh giá phục vụ xác định tính dễ bị tổn thương đối với dân cư,cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông;

–      5) hân tích, đánh giá rủi ro do lũ, ngập lụt tại các lưu vực sông, nhất là tại các tỉnh thành phố khu vực miền Trung;

–      6) Lập bản đồ cảnh báo thiên tai và bản đồ phân vùng rủi ro do lũ, ngập lụt cho các tỉnh, thành phố;

–      7) Đề xuất giải pháp phòng tránh và ứng phó với lũ và ngập lụt.

III. Sản phẩm chính dự án:

–     1) Các số liệu bản đồ cơ sở để phục vụ tính toán trong dự án;

–     2) Bộ bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai lũ, ngập lụt tỷ lệ 1:10.000;

–     3) Bộ bản đồ cảnh báo thiên tai lũ, ngập lụt, tỷ lệ 1:10.000;

–     4) Báo cáo tổng hợp về kết quả phân vùng rủi ro thiên tai và cảnh báo thiên tai do lũ, ngập lụt;

–     5) Bộ bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai lũ, ngập lụt cho các tỉnh, thành phố;

–     6) Bản đồ cảnh báo thiên tai lũ và ngập lụt thời gian thực cho các tỉnh, thành phố;

–     7) Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt.

V. Phạm vi thực hiện dự án: các tỉnh/thành phố thuộc các lưu vực sông chính của Việt Nam.
VI. Quyết định phê duyệt dự án: Số 3084/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2020

Trả lời