Dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020

Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Mục tiêu của Chương trình nhắm phát huy năng lực của đất nước, tiến hành đồng thời các giải pháp thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo đảm an toàn tính mạng của người dân và tài sản. Tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của con người và các hệ thống tự nhiên; tăng trưởng xanh, tiến tới nền kinh tế các-bon thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững.
Các dự án do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi thực hiện bao gồm:
1. Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam
2.  Xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu về Biến đổi khí hậu cho Việt Nam
3. Đánh giá khí hậu quốc gia
4.  Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
5.  Đánh giá mức độ rủi ro và tính dễ bị tổn thương do BĐKH, xác định nhu cầu thích ứng và nhu cầu giải quyết các vấn đề liên quan đến tổn thất và thiệt hại.
Tình hình triển khai thực hiện các dự án tính đến 31/12/2020 tại file đính kèm.

Trả lời