Dự án: “Xác định tuyến thoát lũ và chỉ giới thoát lũ hạ lưu một số hệ thống sông chính ven biển Miền Trung, phục vụ ứng phó, phòng chống thiên tai và quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”

I. Mục tiêu dự án:

1) Đánh giá được hiện trạng tuyến thoát lũ các sông chính và tác động đến môi trường, kinh tế xã hội trên lưu vực sông Ba và sông Cái Nha Trang;

2) Xác định tuyến thoát lũ và chỉ giới thoát lũ trên lưu vực sông Ba và sông Cái Nha Trang ứng với hiện trạng vận hành liên hồ chứa, khai thác sử dụng nước trên lưu vực và phát triển kinh tế xã hội ở hạ du;

3) Đề xuất giải pháp thoát lũ và cơ sở pháp lý để quản lý tuyến thoát lũ phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội ứng phó, phòng chống thiên tai các tỉnh hạ lưu lưu vực Sông Ba và sông Cái Nha Trang..

II. Nhiệm vụ của dự án:

– Thu thập số liệu thủy văn; tập hợp, phân tích, đánh giá dữ liệu, số liệu về bão, lũ, sạt lở… và hoạt động phát triển kinh tế xã hội trên các lưu vực sông Bavà sông Cái Nha Trang;

– Điều tra, khảo sát (bao gồm điều tra khảo sát mạng lưới sông ngòi, ngập lụt, địa hình, điều tra phân bố phát triển cơ sở hạ tầng vùng ảnh hưởng của lũ, lụt và ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế – xã hội tới lũ lụt và thoát lũ vùng chịu ảnh hưởng của lũ) thuộc các lưu vực Sông Ba và Sông Cái Nha Trang;

– Phân tích đặc điểm, khả năng sinh lũ, diễn biến lũ lụt của các lưu vực sông Ba và sông Cái Nha Trang. Đánh giá hiện trạng thoát lũ các tuyến sông và những tác động đến đời sống và phát triển kinh tế xã hội của một số tỉnh ven biển Miền Trung;

– Xác định tuyến thoát lũ và chỉ giới thoát lũ các lưu vực sông Ba và sông Cái Nha Trang ứng với hiện trạng vận hành liên hồ chứa, khai thác sử dụng nước và phát triển kinh tế xã hội;

– Đề xuất giải pháp thoát lũ và các cơ sở pháp lý để quản lý tuyến thoát lũ phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội ứng phó, phòng chống thiên tai một số tỉnh ven biển Miền Trung.

III. Sản phẩm chính dự án:

– Báo cáo về các đặc trưng, đặc điểm lũ vùng nghiên cứu;

– Báo cáo về phương pháp xác định tuyến thoát lũ cho lưu vực sông Ba và sông Cái Nha Trang;

– Bản đồ tuyến thoát lũ vùng hạ lưu lưu vực sông Ba và sông Cái Nha Trang được phân chia theo tỉnh;

– Báo cáo đề xuất giải pháp thoát lũ và cơ sở pháp lý để quản lý tuyến thoát lũ, phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội ứng phó, phòng chống thiên tai các tỉnh thuộc lưu vực sông Ba và sông Cái Nha Trang;

– Báo cáo tổng kết dự án..

V. Phạm vi thực hiện dự án: Bao gồm lưu vực sông Ba (Phú Yên và Gia Lai) và sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa).
VI. Quyết định phê duyệt dự án: Số 1044/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 05 năm 2020

Trả lời