KC.08.01/16-20

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo khí hậu hạn mùa cho Việt Nam bằng các mô hình động lực

Mã số: KC.08.01/16-20

Thuộc Chương trình: Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai”

Mã số chương trình: KC.08/16-20

 1. Chủ nhiệm nhiệm vụ:TS. Mai Văn Khiêm
 2. Thư ký nhiệm vụ:ThS. Nguyễn Ngọc Bích Phượng
 3. Thời gian thực hiện:01/2014 – 9/2019
 4. Mục tiêu:

– Ứng dụng và phát triển được các mô hình động lực vào dự báo hạn mùa (đến 6 tháng) các trường khí hậu trung bình tháng và một số hiện tượng khí hậu cực đoan cho Việt Nam.

– Xây dựng được hệ thống tổ hợp dự báo hạn mùa từ sản phẩm dự báo của các mô hình động lực.

– Thiết lập được hệ thống dự báo ở chế độ nghiệp vụ.

 1. Các sản phẩm chính:

Sản phẩm khoa học:

 1. Hệ thống các mô hình động lực dự báo theo chế độ nghiệp vụ
 2. Hệ thống chương trình tự động lấy số liệu, xử lý số liệu đầu vào, thực hiện dự báo, xử lý và trích xuất kết quả dự báo
 3. Bộ số liệu chuẩn để vận hành thử nghiệm hệ thống dự báo
 4. Chương trình thống kê xử lý và hiệu chỉnh sản phẩm dự báo động lực
 5. Kết quả đánh giá dự báo thử nghiệm theo chế độ nghiệp vụ
 6. Báo cáo tóm tắt những kết quả chính của đề tài
 7. Báo cáo tổng kết đề tài

Sản phẩm là bài báo:

01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế;

03 bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước.

Sản phẩm đào tạo:

Hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ và 02 thạc sĩ.

 1. Đánh giá về hiệu quả do đề tài mang lại
 2. a)Hiệu quả về khoa học và công nghệ:

– Góp phần phát triển các mô hình dự báo và cảnh báo khí hậu hạn mùa;

– Mở rộng phạm vi ứng dụng của công tác phục vụ thông tin khí hậu và dự báo khí hậu;

– Góp phần giảng dạy và đào tạo cán bộ khoa học trong lĩnh vực dự báo KTTV.

 1. b) Hiệu quả về kinh tế -xã hội:

Thông tin dự báo, cảnh báo khí hậu hạn mùa góp phần tăng cường khả năng cảnh báo thiên tai, phục vụ bố trí kế hoạch sản xuất nông nghiệp, giảm nhẹ thiệt hại do các hiện tượng khí hậu cực đoan gây ra,….

Trả lời