KC.08.14/16-20

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo định lượng mưa khu vực Nam Bộ và cảnh báo mưa lớn hạn cực ngắn cho thành phố Hồ Chí Minh

Mã số: KC.08.14/16-20

Thuộc Chương trình: Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai”

Mã số chương trình: KC.08/16-20

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Văn Thăng

2. Thư ký nhiệm vụ: ThS. Trương Bá Kiên

3. Thời gian thực hiện: 09/2017 – 08/2020

4. Mục tiêu:

– Xây dựng được hệ thống mô hình số trị dự báo định lượng mưa hạn từ 1 đến 3 ngày cho khu vực Nam Bộ.

– Thiết lập được hệ thống nghiệp vụ dự báo mưa cho khu vực Nam Bộ.

– Thiết lập được hệ thống cảnh báo mưa lớn hạn cực ngắn (trước 3-6 giờ) cho Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Các sản phẩm chính:

Sản phẩm khoa học:

1. Hệ thống mô hình dự báo định lượng mưa cho khu vực Nam Bộ theo chế độ nghiệp vụ;

2. Hệ thống cảnh báo mưa lớn hạn cực ngắn (trước 3-6 giờ) cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh;

3. Hệ thống chương trình tự động lấy số liệu, xử lý số liệu đầu vào, thực hiện dự báo, xử lý và trích xuất kết quả dự báo;

4. Bộ số liệu chuẩn để thử nghiệm hệ thống dự báo ở chế độ nghiệp vụ;

5. Kết quả đánh giá dự báo thử nghiệm theo chế độ nghiệp vụ;

6. Báo cáo tóm tắt, Báo cáo tổng kết đề tài.

Sản phẩm là bài báo:

01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế;

03 bài báo khoa học trong nước.

Sản phẩm đào tạo:

Hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ và 02 thạc sĩ.

6. Đánh giá về hiệu quả do đề tài mang lại

a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ:

– Cung cấp cơ sở khoa học về các đặc trưng hoàn lưu khí quyển gây mưa lớn cho khu vực Nam Bộ

– Góp phần nâng cao năng lực dự báo định lượng mưa lớn tại Đài KTTV Nam Bộ

– Cung cấp cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu dự báo định lượng mưa và cảnh báo mưa lớn hạn cực ngắn.

b) Hiệu quả về kinh tế -xã hội:

Sản phẩm của đề tài khi được áp dụng có thể cung cấp các bản tin dự báo định lượng mưa tại Khu vực Nam Bộ, cảnh báo mưa lớn hạn cực ngắn cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thông tin quan trọng góp phần vào việc ứng phó với thiên tai và phát triển kinh tế xã hội khu vực.

Trả lời