Luật số 82/2015/QH13 của Quốc hội ngày 25/6/2015 về việc công bố Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Ngày 25 tháng 6 năm 2015 Quốc hội đã thông qua và công bố Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13.
 
Nội dung Luật trong tệp kèm theo dưới đây: /files/doc/luat_tai_nguyen_moi_truong.pdf

Trả lời