Quyết định số 2018/QĐ-BTNMT ngày 01/9/2016 ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số tại Bộ TNMT

Ngày 01 tháng 9 năm 2016, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2018/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số tại Bộ TNMT.

Nội dung thông tư trong tệp kèm theo dưới đây: /files/doc/qd 2018 BH quy che QLSDVBDT.PDF

Trả lời