Nâng cao chất lượng điển hình tiên tiến nghiên cứu KHCN

Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu vừa ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên giai đoạn 2021 – 2025; tích cực hưởng ứng hiệu quả phong trào thi đua Bộ; đổi mới trong phát động sâu rộng phong trào thi đua thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu; hoàn thành các nội dung trọng tâm hướng đến kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (1977 – 2022).

Theo đó, nội dung phong trào thi đua và kế hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến với mục tiêu động viên cán bộ, viên chức, người lao động của Viện tập trung trí lực, nguồn lực, phát huy sức mạnh đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động, chất lượng nghiên cứu sinh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tâm, có tầm, có phẩm chất tốt và trình độ chuyên môn cao, chuyên nghiệp, đáp ứng thực tiễn phát triển.

Nghiên cứu có hiệu quả, tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học, tìm kiếm cơ hội, giải pháp, sáng kiến mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, chủ động ứng phó hiệu quả với các tác động của biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai.

Đặc biệt, các nhiệm vụ, công trình, đề tài nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu; xây dựng và phát triển để xứng đáng là cơ quan nghiên cứu đầu ngành về khoa học khí tượng thủy văn, biên đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy định văn hóa công sở và nội quy cơ quan. Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động như “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…

N. Bách –  Bộ TNMT

Link nguồn: https://monre.gov.vn/Pages/nang-cao-chat-luong-dien-hinh-tien-tien-nghien-cuu-khcn.aspx?cm=L%C4%A9nh%20v%E1%BB%B1c%20t%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p

Trả lời