Performance of airlift MBR for on-site treatment of slaughterhouse wastewater in urban areas of Vietnam, 2016

BÀI BÁO QUỐC TẾ:

Water science [ Technology

ISSN: 0273-1223

Performance of airlift MBR for on-site treatment of slaughterhouse wastewater in urban areas of Vietnam, 2016.

Tác giả: Đỗ Tiến Anh, Bạch Quang Dũng, Huỳnh Thị Lan Hương.

Bài báo trích dẫn theo đường link sau: /files/doc/WST-EM151752R2.pdf

Trả lời