Quy định chi tiết đào tạo trình độ tiến sĩ (áp dụng từ ngày 23.9.2021)

Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (sau đây gọi tắt là Viện KTTVBĐKH) được thực hiện theo Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Quyết định số 887/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu theo Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT.

Việc tổ chức đào tạo đối với những khóa đã tuyển sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành tiếp tục thực hiện theo Quy định chi tiết đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 357/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 22/11/2019 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2017, quy định về điều kiện nghiên cứu sinh được đăng ký đánh giá luận án ở cấp cơ sở thực hiện theo điểm d khoản 1 Điều 14 của Quy định này.

Trả lời