Tăng cường năng lực phục vụ quản lý thiên tai (lũ lụt, lũ quét) và bảo vệ môi trường nước các lưu vực sông biên giới thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng

I. Mục tiêu dự án

1. Làm rõ thực trạng, nguyên nhân, xu thế diễn biến thiên tai lũ, lụt, lũ quét và sự cố môi trường nước trong lưu vực sông Kỳ Cùng, Bằng Giang trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

2. Đề xuất giải pháp có tính khả thi nhằm tăng cường năng lực quản lý thiên tai (lũ lụt, lũ quét) và bảo vệ môi trường nước các lưu vực sông biên giới thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng.

II. Nội dung chính dự án

1. Thu thập thông tin số liệu hiện có.

2. Đo đạc, khảo sát bổ sung số liệu.

3. Nghiên cứu, tính toán đưa ra các giải pháp quản lý lũ lụt, quản lý lũ quét, quản lý môi trường nước.

4. Đề xuất giải pháp quản lý thiên tai và bảo vệ môi trường nước.

5. Xây dựng kế hoạch tổng hợp quản lý thiên tai và bảo vệ môi trường cho lưu vực sông Kỳ Cùng – Bằng Giang.

6. Hội thảo, tổng kết dự án.

III. Sản phẩm chính dự án

1. Tập dữ liệu về khảo sát, đo đạc bổ sung, thu thập số liệu và tài liệu về địa hình bình đồ, khí tượng thủy văn và môi trường.

2. Tập bản đồ phân vùng lũ ngập hiện trạng cho lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng, tỷ lệ 1:10.000.

3. Tập bản đồ lũ quét hiện trạng, tỷ lệ 1:50.000 cho 2 tỉnh Lạng Sơn – Cao Bằng.

4. Tập bản đồ phân vùng nguy cơ thiên tai lũ lụt và lũ quét, gồm:

– Tập bản đồ nguy cơ ngập cho lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng, tỷ lệ 1:10.000 theo các tần suất 1%, 2%, 5%, 10%, 20% cho lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng.

– Tập bản đồ nguy cơ lũ quét, tỷ lệ 1:50.000 cho 2 tỉnh Cao Bằng – Lạng Sơn theo 5 kịch bản mưa.

5. Các Báo cáo hiện trạng, phân tích, đề xuất, giải pháp của Dự án.

6. Báo cáo tổng kết dự án.

IV. Phạm vi thực hiện dự án

Lưu vực sông Kỳ Cùng – Bằng Giang thuộc 2 tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, trọng điểm là khu vực các thành phố tỉnh lỵ và các thị trấn quan trọng.

V. Quyết định phê duyệt dự án

Quyết định số 591/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Bộ TN&MT về việc Phê duyệt nội dung và dự toán dự án: “Tăng cường năng lực phục vụ quản lý thiên tai (lũ lụt, lũ quét) và bảo vệ môi trường nước các lưu vực sông biên giới thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng”.

VI. Tổng kinh phí thực hiện dự án

Tổng kinh phí dự án: 5.494.529.173 đ (Bằng chữ: Năm tỷ bốn trăm chín mươi tư triệu năm trăm hai mươi chín nghìn đồng.

Trả lời