Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Ngày 15/3/2017, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký quyết định số 386/QĐ-BTNMT về việc thành lập tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu.

Theo đó, Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường và có Tên tiếng Anh là: Journal of Climate Change Science.

Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật.

Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu; rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Viện bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ.

Ngày 05/10/2016, Bộ TN&MT đã phê duyệt Đề án hoạt động Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Khoa học biến đổi khí hậu được coi là thế mạnh của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thông qua sự công nhận của cộng đồng khoa học và cơ quan quản lý với việc chủ trì xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam năm 2009, năm 2012 và cập nhật năm 2016. Tạp chí khoa học Biến đổi khí hậu sẽ là diễn đàn cuốn hút các nhà khoa học trao đổi, công bố các kết quả trong phạm vi rộng lớn về cơ sở khoa học biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu trong tất cả các lĩnh vực, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu của quốc tế và Việt Nam; Là diễn đàn trao đổi khoa học về cơ sở dữ liệu biến đổi khí hậu, đề xuất quy hoạch, thiết kế và tăng cường hệ thống giám sát khí hậu, biến đổi khí hậu; đánh giá thực trạng và mức độ của biến đổi khí hậu, dự tính khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, tính dễ tổn thương, các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; cơ chế chính sách, định hướng công nghệ giảm nhẹ biến đổi khí hậu, phát triển nền kinh tế các bon thấp; tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội, phát triển ngành và địa phương v.v…

Trong tháng 3, Tạp chí đã xuất bản số đầu tay với các bài viết về chính sách, pháp luật nhằm ứng phó hiệu quả với BĐKH; thích ứng với BĐKH; giảm nhẹ rủi ro thiên tai…

 

Ảnh trang bìa số 1 của tạp chí

Phòng KHĐTHTQT

Trả lời