Thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;
 
Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Viện KTTVBĐKH) thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020, chi tiết cụ thể trong file: /files/doc/tan/1. Thong bao xet bo nhiem_Signed Sua.pdf

Trả lời