Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp

Ngày 13 tháng 01 năm 2016, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp.

Nội dung thông tư trong tệp kèm theo dưới đây: /files/doc/tt 01 quy dinh kt ve ct tham do0001.PDF

Trả lời