Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Ngày16 tháng 5 năm 2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.
 
Nội dung thông tư trong tệp kèm theo dưới đây: /files/doc/tt 10 quy dinh chi tiet noi dung.PDF 

Trả lời