TNMT.2017.05.19

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định bộ tiêu chí đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt nhằm đề xuất giải pháp điều chỉnh, bổ sung Quy hochj tài nguyên nước cấp tỉnh, thử nghiệm cho Quy hoạch tài nguyên nước của một tỉnh điền hình.

Mã số: TNMT.2017.05.19

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Bùi Đức Hiếu.

2. Thời gian thực hiện: 07/2017 – 12/2019.

3. Mục tiêu:

1. Xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu nhằm đề xuất các giải pháp điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tài nguyên nước mặt cấp tỉnh;

2. Áp dụng thử nghiệm bộ tiêu chí cho tỉnh Quảng Ngãi.

4. Các sản phẩm chính:

1. Bộ dữ liệu của đề tài;

2. Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt;

3. Hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí đánh giá rủi ro và xác định cấp độ rủi ro do biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt;

4. Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt tỉnh Quảng Ngãi;

5. Báo cáo đề xuất các giải pháp bổ sung, điều chỉnh trong Quy hoạch tài nguyên nước cấp tỉnh nhằm hạn chế các rủi ro do biến đổi khí hậu;

6. Báo cáo tổng kết của đề tài và các báo cáo chuyên đề;

7. Xuất bảo 02 bài báo khoa học;

        8. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ và 01 tiến sỹ.

Trả lời