Tra cứu tên tạp chí trong danh mục ISI

Danh mục ISI gồm các tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới. Hiện nay, danh mục ISI đã được hầu hết các tổ chức KHCN (viện nghiên cứu, trường đại học) sử dụng làm nguồn tham khảo chính để đánh giá, xếp hạng năng lực nghiên cứu KHCN của một viện, một trường đại học, một nước, một cá nhân nhà khoa học hay một nghiên cứu sinh. Bài này hướng dẫn cách tra cứu tên các tạp chí trong danh mục ISI.

ISI là gì?

ISI là viết tắt của Institute for Scientific Information (Viện Thông tin Khoa học). Viện này do Eugene Garfield sáng lập năm 1960, sau này được công ty Thomson mua lại và hiện nay gọi là Thomson Scientific, một bộ phận thương mại của tập đoàn Reuters. Đây là cơ sở dữ liệu phong phú với hơn 10.000 tạp chí được lựa chọn khách quan và có xử lý của các chuyên gia để phân loại theo các lĩnh vực, trong đó khoa học tự nhiên với hơn 7.100 tạp chí có từ năm 1900 đến nay, khoa học xã hội với hơn 2.100 tạp chí từ năm 1956, nghệ thuật và nhân văn với hơn 1.200 tạp chí từ năm 1975.

ISI đã xếp các tạp chí có uy tín của khoa học tự nhiên vào 2 danh sách: SCI (Scientific Citation Index) và SCIE (Scientific Citation Index Expanded – danh sách SCI mở rộng). Mỗi tạp chí đều có chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor – IF) được tính dựa trên số lượng trích dẫn tới các bài báo của tạp chí. Thực tế, trong danh sách ISI không chỉ có các tạp chí bằng tiếng Anh mà còn có cả các tạp chí bằng các thứ tiếng khác, mặc dù không nhiều. Trong danh sách hàng chục ngàn tạp chí SCI và SCIE, ngoài các các tạp chí xuất bản ở Mỹ, Anh cũng có khá nhiều tạp chí xuất bản ở các nước và khu vực khác nhau trên thế giới.

Tiêu chí đánh giá và thống kê của ISI đã được hầu hết các tổ chức KHCN (viện nghiên cứu, trường đại học) sử dụng làm nguồn tham khảo chính để đánh giá, xếp hạng năng lực nghiên cứu KHCN của một viện, một trường đại học hay một nước. Ngay cả các nhà khoa học ở các nước không nói tiếng Anh như Nga, Pháp, Đức v.v. cũng chấp nhận các tiêu chí này.

1. Danh mục tạp chí được tính điểm của HĐCDGS năm 2021: http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/files/2021/12-DMTC%20HD%20Khoa%20hoc%20Trai%20dat-Mo%20nam%202021_0001.pdf 

2. Kiểm tra tạp chí thuộc danh mục ISI (Web of Science): https://mjl.clarivate.com 

3. Kiểm tra tạp chí thuộc danh mục Scopus: https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic

4. Kiểm tra thứ hạng SJR (Quartile) của tạp chí: https://www.scimagojr.com/index.php 

5. Kiểm tra thứ hạng ABS của tạp chí: https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2018-view/ 

6. Kiểm tra thứ hạng ABDC của tạp chí: https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-list/ 

7. Xác thực số ISSN: https://portal.issn.org/ 

8. Tra cứu Impact Factor: 2019JournalImpactFactors 

Phòng KHĐTHTQT 

Trả lời