Trung tâm Nghiên cứu Môi trường

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu Môi trường

1. Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch nghiên cứu, phát triển công nghệ dài hạn, trung hạn, hàng năm về môi trường của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về môi trường.

3. Nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển công nghệ phục vụ quy hoạch phát triển mạng lưới quan trắc môi trường;

4. Nghiên cứu khoa học về môi trường, sức khoẻ môi trường:

a) Nghiên cứu hiện trạng, dự báo xu thế và giám sát lan truyền ô nhiễm môi trường;
b) Nghiên cứu, đánh giá, phát triển và ứng dụng công nghệ xử lý chất thải;
c) Nghiên cứu sức khoẻ môi trường và tác động của ô nhiễm môi trường.
5. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ về môi trường.
6. Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về môi trường; chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trong khuôn khổ Mạng lưới giám sát lắng đọng a xít vùng Đông Á (EANET), tham gia hợp tác về môi trường với các đối tác theo sự phân công của Viện trưởng.

7. Chủ trì đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường; tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ, chuyên môn, nghiệp vụ về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu theo phân công của Viện trưởng.

8. Tham gia thẩm định các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu theo phân công của Viện trưởng.

9. Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học, công nghệ về lĩnh vực môi trường không khí và nước, sức khoẻ môi trường theo quy định của pháp luật.

10. Cung cấp các bản tin dự báo, thông báo về môi trường không khí và nước theo phân công của Viện trưởng.

11. Phát triển và ứng dụng phần mềm, cơ sở dữ liệu về khí tượng thủy văn, môi trường, và biến đổi khí hậu.

12. Thực hiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường xã hội, tư vấn cấp phép các giấy phép môi trường, phân tích chất lượng môi trường và các dịch vụ tư vấn về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu khác theo quy định của pháp luật.

13. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Viện.
14. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng.
15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
16.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

Trả lời