Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn

1. Lãnh đạo
Trung tâm:

       Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;
       Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế của Trung tâm theo quy định.
        Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.

                 2. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm:

a) Phòng Nghiên cứu và Dự báo Thủy văn;

b) Phòng Nghiên cứu và Dự báo Hải văn;

c) Phòng Nghiên cứu Cửa sông và Ven biển.

                 3. Nhân sự:

        Đội ngũ cán bộ cơ hữu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn có 32 người, với nhiều cán bộ được đào tạo ở các nước có nền khoa học công nghệ tiên tiến với nhiều chuyên môn khác nhau để phục công tác nghiên cứu về Thủy văn, Hải văn và Môi trường, trong đó:

       · PGS. TS: 01

       · Tiến sĩ: 06

       · Thạc sỹ: 17

       · Đại học: 08

Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi theo quy định hiện hành.

Giám đốc Trung tâm : TS. Lương Hữu Dũng                                                                                                          
Email : dungluonghuu@gmail.com

Phó Giám đốc Trung tâm : TS. Lê Quốc Huy
Email : huylq2@gmail.com


 


 

Trả lời