Xác định tuyến thoát lũ và chỉ giới thoát lũ hạ lưu một số hệ thống sông chính ven biển miền trung, phục vụ ứng phó, phòng chống thiên tai và quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội

I. Mục tiêu dự án:

1. Đánh giá được hiện trạng tuyến thoát lũ các sông chính và tác động đến môi trường, kinh tế xã hội trên lưu vực sông;

2. Xác định tuyến thoát lũ và chỉ giới thoát lũ trên các lưu vực sông ứng với hiện trạng vận hành liên hồ chứa, khai thác sử dụng nước trên lưu vực và phát triển kinh tế xã hội ở hạ du;

3. Đề xuất giải phát thoát lũ và cơ sở pháp lý để quản lý tuyến thoát lũ, phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội ứng phó, phòng chống thiên tai các tỉnh ven biển Miền Trung.

II. Nội dung chính dự án:

1. Thu thập số liệu thủy văn; tập hợp, phân tích, đánh giá dữ liệu, số liệu về bão, lũ, sạt lở… và hoạt động phát triển kinh tế xã hội trên các lưu vực sông Hương, sông Ba và sông Cái Nha Trang thuộc một số tỉnh ven biển Miền Trung.

2. Điều tra, khảo sát (bao gồm điều tra khảo sát mạng lưới sông ngòi, ngập lụt, địa hình, điều tra phân bố phát triển cơ sở hạ tầng vùng ảnh hưởng của lũ, lụt và ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế – xã hội tới lũ lụt và thoát lũ vùng trịu ảnh hưởng của lũ) thuộc các lưu vực Sông Hương, Sông Ba và Sông Cái Nha Trang.

3. Phân tích đặc điểm, khả năng sinh lũ, diễn biến lũ lụt của các lưu vực sông Hương, sông Ba và sông Cái Nha Trang. Đánh giá hiện trạng thoát lũ các tuyến sông và những tác động đến đời sống và phát triển kinh tế xã hội của một số tỉnh ven biển Miền Trung.

4. Xác định tuyến thoát lũ và chỉ giới thoát lũ các lưu vực sông Hương, sông Ba và sông Cái Nha Trang ứng với hiện trạng vận hành liên hồ chứa, khai thác sử dụng nước và phát triển kinh tế xã hội.

5. Đề xuất giải pháp thoát lũ và các cơ sở pháp lý để quản lý tuyến thoát lũ phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội ứng phó, phòng chống thiên tai một số tỉnh ven biển Miền Trung

6. Hội thảo, tổng kết dự án

III. Sản phẩm chính dự án:

1. Báo cáo về các đặc trưng, đặc điểm của bão, lũ vùng nghiên cứu.

2. Báo cáo về phương pháp xác định tuyến thoát lũ cho một số tỉnh ven biển Miền Trung.

3. Bản đồ tuyến thoát lũ vùng hạ lưu lưu vực sông và được phân chia theo tỉnh.

4. Báo cáo đề xuất giải pháp thoát lũ và cơ sở pháp lý để quản lý tuyến thoát lũ, phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội ứng phó, phòng chống thiên tai các tỉnh ven biển Miền Trung.

5. Báo cáo tổng kết

IV. Phạm vi thực hiện dự án: các tỉnh ven biển Miền Trung và hạ lưu các lưu vực sông thuộc các tỉnh Miền Trung

V. Quyết định phê duyệt dự án: Quyết định số 1041/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 5 năm 2016

VI. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 5.070.266.000 đồng (Năm tỷ không trăm bảy mươi triệu hai trăm sáu sáu nghìn đồng)

Trả lời